Din indkøbskurv er tom.

Læg endelig gerne noget i mig :)

Køb nu
Fortsæt din shopping

Din indkøbskurv

Handelsbetingelser

Ved brug af denne hjemmeside anses du for at have læst og accepteret følgende vilkår og betingelser:

Følgende terminologi gælder for nærværende vilkår og betingelser, privatlivserklæring og ansvarsfraskrivelse samt enhver aftale: "Kunde", "Du" og "Din" henviser til dig, personen, der besøger denne hjemmeside og accepterer virksomhedens vilkår og betingelser. "Virksomheden", "os selv", "vi" og "os" henviser til vores virksomhed, Pranamat Sales & Marketing LLC, reg.nr. 40103940495, adresse Mukusalas Street 29B, Riga, LV-1004, Letland; "part", "parter", eller "os" henviser til både kunden og os selv eller enten kunden eller os selv. Alle vilkår henviser til det tilbud, den accept og det vederlag, der er nødvendigt for at gennemføre vores bistand til kunden på den mest hensigtsmæssige måde, enten ved formelle møder af en bestemt varighed eller på anden måde, med det udtrykkelige formål at opfylde kundens behov med hensyn til levering af virksomhedens angivne tjenester/produkter i overensstemmelse med og underlagt gældende engelsk lov. Enhver brug af ovenstående terminologi eller andre ord i ental, flertal, versaler og/eller han/hun eller de betragtes som indbyrdes udskiftelige og derfor som henvisninger til samme.

Privatlivserklæring

Vi er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Autoriserede medarbejdere i virksomheden på behov-for-at-vide-niveau må kun bruge oplysninger indsamlet fra individuelle kunder. Vi gennemgår løbende vores systemer og data for at sikre den bedst mulige service til vores kunder. Parlamentet har skabt specifikke lovovertrædelser i forbindelse med uautoriserede handlinger mod EDB-systemer og data. Vi vil undersøge sådanne handlinger med henblik på at retsforfølge og/eller anlægge civile retssager for at inddrive erstatning mod de ansvarlige. Se venligst vores privatlivspolitik for flere detaljer.

Fortrolighed

Vi er registreret i henhold til databeskyttelsesloven af 1998, og derfor kan alle oplysninger om kunden og deres respektive kundeoptegnelser videregives til tredjeparter. Kundeoptegnelser betragtes dog som fortrolige og vil derfor ikke blive videregivet til andre tredjeparter end vores distributører, hvis det er lovpligtigt at gøre det til de relevante myndigheder. Kunder har ret til at anmode om syn af og kopier af alle kundejournaler, vi opbevarer, på betingelse af, at vi får et rimeligt varsel om en sådan anmodning. Kunderne anmodes om at opbevare kopier af eventuel litteratur, der udstedes i forbindelse med levering af vores tjenester. Hvor det er relevant, udsteder vi relevante skriftlige oplysninger, udleveringer eller kopier af optegnelser til kunden som en del af en aftalt kontrakt til gavn for begge parter. Vi vil ikke sælge, dele eller udleje dine personlige oplysninger til nogen tredjepart eller bruge din e-mailadresse til uopfordrede e-mails. Eventuelle e-mails sendt af denne virksomhed vil kun være i forbindelse med levering af aftalte tjenester og produkter.

Ansvarsfraskrivelse

Undtagelser og begrænsninger


Oplysningerne på dette websted gives "som de er". I det omfang loven tillader det, skal denne virksomhed:

• udelukke alle erklæringer og garantier vedrørende dette websted og dets indhold, eller som er eller kan blive leveret af eventuelle datterselskaber eller andre tredjeparter, herunder i forbindelse med eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser på dette websted og/eller virksomhedens litteratur, og
• udelukke alt ansvar for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af dette websted. Dette omfatter, uden begrænsning, direkte tab, tab af forretning eller overskud (uanset om tabet af sådanne overskud var forudsigeligt, opstod under normale omstændigheder, eller du har underrettet denne virksomhed om muligheden for et sådant potentielt tab), skade forårsaget på din computer, computersoftware, systemer og programmer og data eller andre direkte eller indirekte skader, følgeskader og tilfældige skader.

Denne virksomhed udelukker dog ikke ansvar for død eller personskade forårsaget af dennes uagtsomhed. Ovennævnte undtagelser og begrænsninger gælder kun i det omfang, loven tillader det. Ingen af dine lovbestemte rettigheder som forbruger berøres.

Tilgængelighed

Medmindre andet er angivet, er tjenesterne på dette websted kun tilgængelige i EU eller i forbindelse med udstationeringer fra EU. Al reklame er udelukkende rettet mod EU-markedet. Du er alene ansvarlig for at evaluere egnetheden til et bestemt formål af eventuelle downloads, programmer og tekst til rådighed via dette websted. Omfordeling eller genudgivelse af nogen del af dette websted eller dets indhold er forbudt, herunder ved indramning eller andre lignende eller andre midler, uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra virksomheden. Virksomheden garanterer ikke, at tjenesten fra dette websted vil være uafbrudt, rettidig eller fejlfri, selvom den leveres efter bedste evne. Ved at bruge denne tjeneste yder du hermed erstatning til denne virksomhed, dets medarbejdere, agenter og tilknyttede selskaber mod ethvert tab eller enhver skade, uanset hvordan den er forårsaget.

Logfiler

Vi bruger IP-adresser til at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugerens bevægelse og indsamle brede demografiske oplysninger til aggregeret brug. IP-adresser er ikke knyttet til personligt identificerbare oplysninger. Til systemadministration, detektering af brugsmønstre og fejlfinding logger vores webservere desuden automatisk standardadgangsoplysninger, herunder browsertype, adgangstider/åben post, anmodet webadresse og henvisningswebadresse. Disse oplysninger deles ikke med tredjeparter og bruges kun inden for dette selskab på et behov-for-at-vide-basis. Enhver individuelt identificerbar information relateret til disse data vil aldrig blive brugt på anden vis end den, der er angivet ovenfor, uden din udtrykkelige tilladelse.

Cookies

Ligesom de fleste interaktive websteder bruger denne virksomheds websted (eller internetudbyder) cookies for at gøre det muligt for os at hente brugeroplysninger for hvert besøg. Cookies bruges i nogle områder af vores websted for at aktivere funktionaliteten i dette område og for brugervenlighed for de personer, der besøger siden. Nogle af vores partnere kan også bruge cookies. Se venligst vores privatlivspolitik for flere detaljer.

Links til dette websted

Du må ikke oprette et link til nogen side på dette websted uden vores forudgående skriftlige samtykke. Hvis du opretter et link til en side på dette websted, gør du det på egen risiko, og de undtagelser og begrænsninger, der er angivet ovenfor, gælder for din brug af dette websted ved at linke til det.

Links fra dette websted

Vi overvåger eller gennemgår ikke indholdet af den anden parts websteder, som er linket til fra dette websted. Udtalelser eller materiale, der vises på sådanne websteder, deles eller støttes ikke nødvendigvis af os, og vi bør ikke betragtes som udgiver af sådanne udtalelser eller sådant materiale. Vær opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for disse websteders privatlivspraksis eller indhold. Vi opfordrer vores brugere til at være opmærksomme, når de forlader vores websted og til at læse privatlivserklæringerne for disse websteder. Du bør selv vurdere sikkerheden og troværdigheden af ethvert andet websted, der er tilsluttet dette websted eller tilgås via dette websted, før du videregiver personlige oplysninger til dem. Dette selskab vil ikke påtage sig noget ansvar for tab eller skade på nogen måde, uanset hvad der forårsages, som følge af din videregivelse til tredjeparter af personlige oplysninger.

Bemærkning om ophavsret

Ophavsret og andre relevante intellektuelle ejendomsrettigheder findes på al tekst vedrørende virksomhedens tjenester og det fulde indhold på dette websted. Denne virksomheds logo og produktets logo er registrerede varemærker tilhørende denne virksomhed i de forskellige lande.

Kommunikation

Vi har flere forskellige e-mailadresser til forskellige forespørgsler. Disse og andre kontaktoplysninger kan findes på linket "Kontakt os" på vores websted eller via virksomhedens litteratur eller via virksomhedens angivne telefon-, fax- eller mobiltelefonnumre. Denne virksomhed er registreret i republikken Letland, registreringsnummer 40103940495, hjemsted 29B Mūkusalas iela, Riga, LV-1004 Letland.

Force majeure

Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden part for manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til en aftale, som skyldes en begivenhed uden for en sådan parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, nogen guddommelig handling, terrorisme, krig, politisk oprør, oprør, optøjer, civil uro, handling af civil eller militær myndighed, opstand, jordskælv, oversvømmelse eller nogen anden naturlig eller menneskelig begivenhed uden for vores kontrol, som forårsager opsigelse af en aftale eller kontrakt indgået, ej heller som med rimelighed kunne have været forudset. Enhver part, der berøres af en sådan begivenhed, skal straks underrette den anden part herom og skal gøre alle rimelige bestræbelser på at overholde vilkårene og betingelserne i enhver aftale, der er indeholdt heri.

Afkald

Hvis en af parterne undlader at insistere på streng overholdelse af en bestemmelse i denne eller anden aftale, eller hvis en af parterne undlader at udøve nogen af de rettigheder eller retsmidler, som den eller de har ret til i henhold til denne aftale, udgør det ikke et afkald herpå og medfører ikke en forringelse af forpligtelserne i henhold til denne eller anden aftale. Intet afkald på nogen af bestemmelserne i denne eller nogen anden aftale har virkning, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at dette er tilfældet og undertegnet af begge parter.

Generelt

Lovgivningen i Den Europæiske Union samt i England og Wales regulerer disse vilkår og betingelser. Ved at gå ind på dette websted og/eller bruge vores tjenester og/eller købe vores produkter, accepterer du disse vilkår og betingelser og de engelske domstoles eksklusive jurisdiktion i alle tvister, der opstår som følge af en sådan adgang. Hvis nogen af disse vilkår af en eller anden grund anses for at være ugyldige eller ikke kan håndhæves (herunder, men ikke begrænset til, de undtagelser og begrænsninger, der er angivet ovenfor), vil den ugyldige eller ikke eksigible bestemmelse blive adskilt fra disse vilkår, og de resterende vilkår vil fortsat gælde. Manglende håndhævelse af nogen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser og enhver aftale, eller manglende udøvelse af nogen mulighed for at opsige, skal ikke fortolkes som afkald på sådanne bestemmelser og påvirker ikke gyldigheden af disse vilkår og betingelser eller af nogen aftale eller nogen del deraf eller retten til derefter at håndhæve hver eneste bestemmelse. Disse vilkår og betingelser må ikke ændres, redigeres eller suppleres, undtagen skriftligt og underskrevet af behørigt bemyndigede repræsentanter for virksomheden.

Sundhedsoplysninger

Resultater fra brug af dette produkt kan variere af forskellige årsager og er ikke garanteret. Dette websted giver ingen medicinsk rådgivning, selv om det kan indeholde oplysninger om medicinske og sundhedsrelaterede emner. Disse oplysninger må ikke træde i stedet for rådgivning, pleje, diagnose eller behandling fra en læge eller anden sundhedsfaglig ekspert. Du bør ikke bruge disse oplysninger til diagnosticering eller behandling af helbredsproblemer eller sygdomme. Du bør altid konsultere din egen læge. Rådfør dig især med en læge, før du bruger vores produkt, hvis du har eller har mistanke om, at du har et medicinsk problem eller en hudlidelse. Dette produkt er ikke beregnet til børn og bør opbevares utilgængeligt for børn. Du bør omhyggeligt læse alle de oplysninger, der følger med produktet. Ved at bruge produktet, der sælges på denne hjemmeside, påtager du dig eneansvaret for ethvert juridisk, medicinsk eller økonomisk ansvar, du måtte pådrage dig som følge af dit køb og brug af produktet. Derfor er din brug af dette produkt, dette websted og materialerne deri på egen risiko.

Meddelelse om ændringer

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser fra tid til anden, som den finder det hensigtsmæssigt, og din fortsatte brug af webstedet vil betyde, at du accepterer enhver justering af disse vilkår. Hvis der er nogen ændringer i vores privatlivspolitik, vil vi på vores websted og andre vigtige sider på vores websted meddele, at disse ændringer er blevet foretaget. Hvis der sker ændringer i, hvordan vi bruger vores webstedkunders personligt identificerbare oplysninger, vil der blive givet meddelelse via e-mail eller post til dem, der er berørt af denne ændring. Eventuelle ændringer i vores privatlivspolitik vil blive offentliggjort på vores websted 30 dage før, disse ændringer finder sted. De rådes derfor til regelmæssigt at læse denne erklæring igen.

Toldgebyrer

Hvis det land, din ordre leveres til, ligger uden for Den Europæiske Union, skal du betale eventuelle yderligere gebyrer for toldbehandling. Vi har ingen kontrol over disse gebyrer og kan ikke forudsige, hvad de kan være. Toldpolitikkerne varierer meget fra land til land, så du bør kontakte dit lokale toldsted for yderligere oplysninger. Toldstederne i nogle lande kræver, at modtageren af varerne fremlægger en særlig form for identifikation, inden en pakke frigives. Du kan blive bedt om at angive modtagerens identifikationsnummer, f.eks. et unikt identifikationsnummer, CPF eller skatte-ID. Hvis bestillingen er en gave, er pakken mærket "Gave", men prisen på varen er stadig angivet på toldformularen. Toldmyndighederne kræver, at vi angiver værdien af gavegenstanden direkte på pakken.